IT Outsourcingรายละเอียดการให้บริการ IT Outsourcing
  • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์พื้นฐาน ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
  • ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงที่อยู่บนระบบ ในกรณีที่อุปกรณ์ต่อพ่วงเสียหายโดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย
  • ให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์, Software, Hardware, Network เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • บำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Network / LAN)(ถ้ามี) ทุกจุดในระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา (ไม่รวมถึง การติดตั้งที่มีลักษณะปีนป่าย) ทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การพิมพ์งาน การเปลี่ยนแปลงไฟล์ต่าง ๆ และอื่น ๆ (ตามลักษณะโปรแกรมในระบบ)
  • เข้าตรวจสอบระบบอย่างน้อย 1 – 2 ครั้ง ต่อ เดือน หรือ ตามที่ลูกค้าต้องการให้เข้าทำงาน
  • ให้คำปรึกษา / แก้ปัญหาทางโทรศัพท์ ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ กรณีที่ไม่ได้ประจำ ณ สถานที่ของลูกค้า หรือ ตามความต้องการให้เข้าทำงาน
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมต่าง ๆ ลูกค้าจะเป็นผู้จัดเตรียม และ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีลูกค้ามีสาขาหลายสาขา ต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระหว่างสาขา หรือ รถรับส่ง ที่พัก ต่าง ๆ กรณีไม่สามารถเดินทางกลับได้ ในเวลาที่กำหนด
  • ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ Software พื้นฐาน รวมไปถึงจัดหา ติดตั้ง หรือ การ Upgrade Version ของ Software พื้นฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ให้คำปรึกษาในการเลือก Hardware ต่างๆ รวมไปถึงการจัดหาและติดตั้ง